Teenused
Naistearsti ambulatoorne vastuvõtt

 • Tütarlaste günekoloogilised probleemid ja puberteediea mured
 • Naistehaiguste diagnostika ja ravi
 • Lastetuse probleemid
 • Pereplaneerimine, soovimatu raseduse vältimine
 • Raseduse planeerimine ja jälgimine, rasedusaegsed sõeluuringud
 • Üleminekuiga ja menopaus
 • Ultraheliuuringud
 • Analüüsid
 • Suguhaiguste diagnostika
 • Emakakaelavähi ennetav vaktsineerimine

Muud teenused ja kasulik info

Ämmaemanda iseseisev vastuvõtt

Pöörduge ämmaemanda vastuvõtule, kui:

 • soovite raseduse nõustamist ja jälgimist
 • soovite infot ja nõustamist imetamise osas
 • soovite sünnitusjärgset nõustamist
 • soovite nõu rasestumisvastaste vahendite osas või pikendada rasestumisvastaste vahendite retsepti, aga arsti juurde pöördumiseks ei ole vajadust

Raseduskriisi nõustamine

Raseduskriis on olukord, kus väheneb naise, mehe ja tema lähedaste toimetulek füsioloogiliste, sotsiaalsete ja psühholoogiliste muutustega või traumaatiliste kogemustega, mis on seotud rasestumisega, raseduse katkemise või katkestamise, lapseootuse, sünni ning emadusega, isadusega ja lapsevanemaks saamisega. Anamneesis ja/või käesoleva raseduse ajal ilmnevad rasedus- ja terviseriskid ning sotsiaalmajanduslikud ja psühholoogilised tervisemõjurid toovad endaga kaasa võimaluse raseduskriisi tekkeks.

 • Raseduskriisi nõustaja pakub Sulle toetust ja psühholoogilist abi
 • Raseduskriisi nõustamine on Sulle tasuta

Saatekirja nõustamisele saad oma günekoloogilt, ämmaemandalt või perearstilt

Kasulik teada

Leping asutuse ja patsiendi vahel loetakse sõlmituks, kui patsient on broneerinud aja naistearsti vastuvõtule kas meili või telefoni teel ning arst on selle soovi kinnitanud vastavalt meili või telefoni teel.

Maksmine toimub sularahas.

Ravidokumentide, originaalide ja koopiate väljastamise kord

Ravidokumentide originaale väljastatakse järgmistele asutustele vastavalt originaalblanketil esitatud taotlusele:
 politsei
 kohtuorganid
 uurimisorganid
 riigikontroll
 kohtuarstlik ekspertiisibüroo
Tervisekassa
 tervishoiuamet

Ravidokumentide koopiaid väljastatakse:
 patsiendi isikut tõendava dokumendi alusel
 patsiendi esindajale lihtkirjaliku volituse ja isikut tõendava dokumendi esitamisel
 kindlustusfirmadele ja advokaadibüroodele ( patsiendi kirjalikult allkirjastatud nõusolekul).

Ravidokumentide koopiate väljastamisest keeldumine:
 ravil viibinud isik on keeldunud informatsiooni edastamisest kolmandale isikule
 koopia väljastamine kahjustab alaealise lapse põlvnemise saladust
 koopia väljastamine takistab kuriteo tõkestamist, kurjategija tabamist või kriminaalmenetluse tõe väljaselgitamist
 koopia väljastamine osutub kahjulikuks patsiendi vaimsele tervisele või teiste isikute julgeolekule psühhiaatrilise abi saamisel.

Raseduse jälgimine

Ämmaemand on reproduktiivtervise ja emadushoolduse spetsialist, kes juhendab, jälgib ja nõustab naisi raseduse ning sünnituse ajal ja sünnitusjärgsel perioodil.

Ämmemanda iseseisvale vastuvõtule võite pöörduda juhul, kui:
 olete rase ja soovite raseduse jälgimiseks arvele tulla
 olete sünnitanud ja soovite sünnitusjärgset nõustamist
 soovite nõustamist ja/ või korduvretsepti rasestumisvastaste vahendite osas

Raseduse normaalse kulu korral on rasedusaegne jälgimine ja nõustamine ämmaemanda pädevuses.
Naistearsti konsultatsioon toimub 2-3 korda raseduse jooksul.

Raseduse kulus probleemide või kõrvalekallete tekkimisel suunab ämmaemand raseda arsti konsultatsioonile, lisauuringule või haiglasse.

PAP-test, emakakaelavähi uuring

PAP-test on väga tõhus uuring emakakaelavähi avastamiseks. Testi korral võetakse emakakaela limaskestalt rakuproov ja hinnatakase võimalikke rakumuutusi. PAP-testiga saab kindlaks teha juba väga varased rakumuutused, mis võivad viia vähi tekkeni. Samas ei ole avastatud muutused alati vähimuutused, vaid sageli seotud põletikuliste seisunditega. Peale põletikuravi tuleb PAP-testi korrata ja otsustada edasise suhtes. Olenevalt PAP-testi tulemustest otsustatakse edasiste uuringute või ravi kasuks.

Eestis saadetakse vastavalt naise sünniaastale Tervisekassas kindlustatud naistele kirjalik sõeluuringu kutse.

Vastuvõtuaja tühistamine

Patsient saab broneeritud aega ühepoolselt tühistada hiljemalt 24h enne vastuvõtuaega (näiteks saab esmaspäevaks kella 12.00 broneeritud aega tühistada reedel hiljemalt kell 12.00).

Koheselt on võimalik vastuvõtuaeg tühistada saates meili e-postile info@marietamed.com või eelistatult helistada registratuuri numbril +372 57879066 E-R 9.00.-15.30.

Juhul kui Te ei teata broneeritud vastuvõtule mitteilmumisest vähemalt 24 tundi ette ja seetõttu jääb vastuvõtuaeg tühjaks, siis tuleb tasuda omavastutustasu (visiiditasu; kas 5€ või 40€) vastavalt Võlaõigusseadusele (tervishoiuteenuse osutamise sätetele 41 ptk) ja Ravikindlustuse Seadusele (§ 70 lg 6) Marieta OÜ arveldusarvele Swedbank IBAN EE922200221057839689 selgitusega: omavastutustasu vastuvõtule mitteilmumise eest. Lisaks teeb arst sissekande vastuvõtule mitteilmumise kohta tervisekaarti ja märke registratuuri.

Ettepanekud ja Kaebuste lahendamise kord

Igal inimesel on õigus kahju kannatamisel või rahulolematuse korral esitada kaebus või ettepanek. Patsiendil on õigus pöörduda tervishoiuteenuse osutamise suhtes tekkinud kaebustega tervishoiutöötajate tegevuse peale tervishoiuteenuse osutaja juhtkonna, Tervisekassa piirkondliku osakonna või Terviseameti poole. Kaebuste lahendamise eesmärgiks on parandada tervishoiuteenuse kvaliteeti. Kaebust ja ettepanekuid saab esitada vabas vormis kirjalikult või emaili teel. Kõik kaebused registreeritakse ja pöörduja soovi korral vastatakse kaebusele 30 päeva jooksul. Pöördujal on õigus saada tagasisidet kas kirjalikult või emaili teel.

Ravijärjekorra pidamise reeglid

MARIETA OÜ Ravijärjekorra pidamise reeglid Plaanilise ravi järjekorra reeglid on kehtestatud tulenevalt Tervishoiuteenuste korraldamise seadusest ja Eesti Tervisekassaga sõlmitud ravi rahastamise lepingust.

Ravijärjekorra pidamise nõuete aluseks on Sotsiaalministri 21.08.2008.a. määrus nr 46: Tervishoiuteenuse kättesaadavuse ja ravijärjekorra pidamise nõuded.

Tervishoiuteenuste kättesaadavuse üldnõuded:

1.1 Tervishoiuteenust võib osutada ravijärjekorra alusel juhul, kui tervishoiuteenuse osutajal puudub võimalus tervishoiuteenust osutada kohe ning tervishoiuteenuse osutamise edasilükkamine kindlaksmääratud tähtajani ei põhjusta patsiendi tervise seisundi halvenemist, ei mõjuta haiguse kulgu ega halvenda haiguse hilisemat prognoosi.

1.2 Ravijärjekorda registreeritud patsient peab vajaliku tervishoiuteenuse saama minimaalse aja jooksul, lähtudes tervishoiuteenuse meditsiinilisest vajadusest ja järgmistest põhimõtetest:

1.2.1 sarnase meditsiinilise vajadusega patsientidele osutatakse tervishoiuteenust samasugustel tingimustel;

1.2.2 patsiendile tervishoiuteenuse saamiseks kindlaksmääratud tähtaeg sõltub tervishoiuteenuse meditsiinilisest vajadusest.

1.3 Tervishoiuteenuse osutaja tegevuskohas peab patsiendile olema välja pandud nähtavale kohale järgmine teave:

1.3.1 vastuvõtuaegade info erialade kaupa;

1.3.2 väljaspool vastuvõtuaega vältimatu abi vajadusel lähima vältimatut abi ööpäevaringselt osutava tervishoiuteenuse osutaja kontaktandmed;

1.3.3 tervishoiuteenuse kättesaadavusega rahulolematuse ja ettepanekute puhul peavad kaebuse ja ettepanekute esitamise kohtadena olema märgitud tervishoiuteenuse osutaja, Eesti Tervisekassa piirkondliku osakonna ning maavanema ja Tervishoiuameti kontaktandmed;

1.3.4 «Ravikindlustuse seaduse» § 38 lõike 3 alusel Eesti Tervisekassa nõukogu poolt kinnitatud ravijärjekordade maksimumpikkused.

1.4 Registreerimine toimub esimesele vabale vastuvõtuajale (erandiks on patsiendi oma soov tulla hilisemal ajal või kui patsient on raviarsti poolt tagasi kutsutud hilisemaks ajaks).

1.5 Ravijärjekorda registreerib arst, ämmaemand või administraator ning ravijärjekordade eest vastutab administraator.

1.6 Tervishoiuteenuse osutaja peab ravijärjekorda elektrooniliselt kliiniku infosüsteemis.

1.7 Patsiendi ravijärjekorda registreerimine peab olema tagatud tervishoiuteenuse osutaja tegevuskohas ning telefoni või e-posti või interneti vahendusel tervishoiuteenuse osutaja registretuuris E-N ajavahemikus kella 08.30–16.00, R 08.30–14.00.

1.8 Tervishoiuteenuse osutaja on kohustatud esimesel pöördumisel registreerima kõik lõikes 1.6 sätestatud ajavahemikus saabunud ravijärjekorra taotlused olenemata ravijärjekorra pikkusest ja muudest asjaoludest.

1.9 Kui tervishoiuteenuse osutaja registreerib patsiendi ravijärjekorda tervishoiuteenuse osutaja tegevuskohas, kantakse ravijärjekorda järgmised andmed:

1) patsiendi ees- ja perekonnanimi, isikukood (puudumisel sünniaeg);
2) planeeritav vastuvõtu aeg;
3) planeeritava tervishoiuteenuse osutamise näidustus (diagnoos, uuringu või protseduuri nimetus);
4) patsiendi kontaktandmed;
5) suunava arsti kontaktandmed (suunamise olemasolul);
6) patsiendi ravijärjekorda registreerimise kuupäev;
7) ravijärjekorras muudatuste tegemise (ravijärjekorras ette- või tahapoole viimise või ravijärjekorrast väljaarvamise) kuupäev ja põhjus;
8) ravijärjekorda panemise põhjuse kood, kui ooteaeg ületab Eesti Tervisekassa nõukogu poolt kinnitatud ravijärjekorra maksimumpikkust;
9) märge, et patsienti on teavitatud ravijärjekorras muudatuste tegemisest.

1.10 Ravijärjekorda panemise põhjused kodeeritakse järgmiselt:

1) kood 62 – rahalise ressursi piiratus;
2) kood 63 – teenuse osutaja võimsuse puudumine;
3) kood 64 – patsiendipoolne põhjus;
4) kood 65 – teenuse osutamisega seotud põhjus;
5) kood 66 – muu põhjus

Kood märgitakse vaid juhul, kui ooteaeg ületab Eesti Tervisekassa nõukogu poolt kinnitatud ravijärjekorra maksimumpikkust.

1.11 Kui tervishoiuteenuse osutaja registreerib patsiendi ravijärjekorda telefoni või interneti teel, kantakse ravijärjekorda vähemalt lõike 1.9 punktides 1, 2, 4, 6, 7 ja 8 sätestatud andmed.

1.12 Patsiendi registreerimisel ravijärjekorda tervishoiuteenuse osutaja tegevuskohas peab tervishoiuteenuse osutaja andma patsiendile kirjaliku teatise, mis sisaldab tervishoiuteenuse osutamise aega ja tervishoiuteenust osutava struktuuriüksuse või tervishoiutöötaja nime ja telefoninumbrit.

1.13 Kui patsient registreeritakse ravijärjekorda telefoni või interneti teel, peab tervishoiuteenuse osutaja teatama patsiendile telefoni või interneti teel tervishoiuteenuse osutamise aja ja tervishoiuteenust osutava struktuuriüksuse tervishoiutöötaja nime ja telefoninumbri.

1.14 Ravijärjekorras muudatuste tegemisel on tervishoiuteenuse osutaja kohustatud patsiendile muudatustest teatama hiljemalt ühe tööpäeva jooksul arvates muudatuste tegemisest ning säilitama varasema teabe koos märkega, et patsienti on muudatustest teavitatud.

Palve patsiendile

Vastuvõtule registreerimine toimub eelistatult telefoni teel assistendi kaudu
tel. +372 57879066 E-R 9.00.-15.00.

Vastuvõtule registreerimiseks on vaja isikukoodi ja kontakttelefoni.

Vastuvõtule palume tulla 10 minutit enne registreeritud aega, et vormistada teie tervisekaart.

Patsiendil on soovitav tervishoiutöötajale avaldada oma parima arusaama järgi kõik tervishoiuteenuse osutamiseks vajalikud asjaolud, ja osutada igati kaasabi, mis on vajalik kvaliteetse tervishoiuteenuse osutamiseks.